สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

ใครเป็นใครในคดีอาญา ผู้เสียหายทางคดีอาญา และผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง 

"ผู้เสียหาย" ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 2 (4) หมายถึง "บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่ง..." 
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1. มีการกระทำความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งขึ้น 
2. เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้น
3. ไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด 

ผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง 

• สิทธิร้องทุกข์และถอนคำร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ
• สิทธิในการฟ้องคดีอาญาและถอนฟ้องคดีอาญา
• สิทธิในการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
• สิทธิในการขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
• สิทธิที่จะยื่นคำร้องในคดีอาญาที่พนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
• สิทธิคัดค้านการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจำเลยในกรณีที่ศาลรับฟ้องแล้ว
• สิทธิที่จะไม่ต้องตอบคำถามโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งอาจทำให้ผู้เสียหายในฐานะพยานถูกฟ้องคดีอาญา
• สิทธิในการรับรู้ความคืบหน้าของคดีและผลของคำพิพากษา
• สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลใจต่อศาล
• สิทธิขอให้ศาลตั้งทนายความให้
• สิทธิขอให้จัดให้มีการยืนยันหรือชี้ตัวผู้กระทำผิดในสถานที่
ที่เหมาะสมและมิให้ผู้เสียหายถูกมองเห็น
• สิทธิในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอม ข้อพิพาทเพื่อเยียวยาค่าเสียหาย
• อื่น ๆ


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ