สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

ชื่อ-นามสกุล

ส่วนที่ 2 แบบประเมินการใช้งาน

ความยาก-ง่ายของการใช้งานเว็บไซต์
โปรดระบุความยาก-ง่าย
ความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์
โปรดระบุความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์