สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจราชการศาลในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
image

           วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕65 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการศาลในจังหวัดนครปฐม โดยนายสุชาติ อินประสิทธิ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสงช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม นายเสริมพงศ์ ไชยปุรณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม นางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ/สำนักงานประจำศาลในจังหวัดนครปฐม และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไชยศรี ชั้น ๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด


image เอกสารแนบ