สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ให้การต้อนรับประธานศาลฎีกา
image

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสมุทรสาคร  และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจ รับฟังปัญหาการพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรมภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของบุคลากรภายในศาลยุติธรรมและคู่ความ ทั้งนี้มีนายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ให้การต้อนรับ และก่อนเดินทางกลับประธานศาลฎีกาได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากรของทั้งสองศาลด้วย


image เอกสารแนบ