สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสำเร็จขององค์กร”
image

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 นาฬิกา นายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสำเร็จขององค์กร” โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ THE ZIGN HOTEL อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมปรับวิธีคิด วิธีการทำงาน โดยการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด