สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

การตรวจราชการและสานฝันสู่ความเป็นหนึ่งของศาลยุติธรรมในภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลแขวงสุพรรณบุรี
image

       เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ คณะรองอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และข้าราชการ
ศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  เดินทางไปตรวจราชการ และสานฝันสู่ความเป็นหนึ่ง
ของศาลในภาค ๗  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลแขวงสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
คณะผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ได้ติดตามเร่งรัดคดี
ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ให้คำแนะนำการบริหารจัดการคดี ข้อสังเกตที่พบจากการ
ตรวจร่างคำพิพากษา หารือเกี่ยวกับข้อขัดข้อง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ติดตามการนำระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในหน่วยงานของศาล รวมไปถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยบริเวณศาลและห้องควบคุม
ผู้ต้องขังของศาล


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ