สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ

แบบยืนยันการรับทุน

สัญญารับทุนการศึกษา

สัญญาค้ำประกัน

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเดือน สำหรับผู้รับทุน

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเดือน สำหรับผู้ค้ำประกัน

ตัวอย่างการเขียนสัญญารับทุนการศึกษา

ตัวอย่างการเขียนสัญญาค้ำประกัน

คำแนะนำการจัดทำเอกสาร

 


image เอกสารแนบ