สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ส่วนภูมิภาค) เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
image

           วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ส่วนภูมิภาค) เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยนายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ มอบหมายให้ นายสุรพงศ์ กลั่นประชา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และข้าราชการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไชยศรี ชั้น ๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด


image เอกสารแนบ