สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
image

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ มอบหมายให้ นายอรรณพ รัตนสุภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงลำปางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  นางทัศนีย์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และนางเพชรรัตน์ จงรักภิญโญกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นโครงการที่มีประโยชน์ช่วยส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือ ประสานการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ อาคารเรือนรับรอง (ห้องกระจก) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


image เอกสารแนบ