สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กร”
image

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กร” ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ ZOOM ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุพจน์ จันทราอุกฤษฏ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในระบบงานของสำนักงานศาลยุติธรรม สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารราชการ อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานศาลยุติธรรมอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์คลิปวีดีโอย้อนหลัง


image เอกสารแนบ