สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕
image

 วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ สรงน้ำ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เลขานุการ ศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อีกทั้งยังมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การประกอบพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


image เอกสารแนบ