สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค ๗ ครั้งที่ 2/๒๕๖๔
image

       เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมไชยศรี ชั้น ๓ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เข้าร่วมประชุมด้วย


image เอกสารแนบ