สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All For One)
image

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดโครงการ
“ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All  For One)” เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี และในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี
ได้รับความอบอุ่นรวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนคณะทำงาน
ได้รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไข สงเคราะห์ ช่วยเหลือและให้ข้อแนะนำแก่เด็กและเยาวชน ขณะอยู่ในศูนย์ฝึกฯ
และภายหลังเมื่อได้รับการปล่อยตัว โดยมี คณะ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดในภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗
เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ

 


image เอกสารแนบ