สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค ๗ ครั้งที่ 1/๒๕๖๓
image

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ 1/๒๕๖3 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
โดยมีคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงานในภาค ๗
เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการของศาลต่าง ๆ ในภาค ๗ ในรอบ ๖ เดือน
และ ๑ ปีที่ผ่านมา ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานตามนโยบาย การนำเสนอแนวทางปฏิบัติในการยกระดับ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาและจำเลย โดยคำนึงถึงเหยื่ออาชญากรรมและความสงบสุข
ของสังคมตามนโยบายข้อที่ 1 ของประธานศาลฎีกา โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นศาลต้นแบบเป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามในการประชุม


image เอกสารแนบ