สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะ กราบขอพรประธานศาลฎีกา และผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม
image

เมื่อวันที่ ๒7 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 9.30 นาฬิกา นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ 
คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗
และข้าราชการศาลยุติธรรมในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  ขอพรนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563ณ สำนักงานศาลยุติธรรม

ต่อมาในเวลา 11.00 นาฬิกา เข้ากราบขอพรนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ