สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

โครงการบรรพชาสามเณรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
image

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เป็นประธานเปิดโครงการ บรรพชาสามเณร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดถ้ำสิงโตทอง
ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 7
คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗
ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ


image เอกสารแนบ