สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

เปิดโครงการ “รัฐ – ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาเยาวชน รุ่นที่ ๑๘”
image

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ มอบหมายให้ นายวิเชียร ศรีฟ้าวัฒนา
รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดโครงการ “รัฐ – ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาเยาวชน
รุ่นที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชน
ที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณากระทำความผิดซ้ำ และให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมี คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดนครปฐม ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการ ณ กรมการสัตว์ทหารบก (ค่ายทองฑีฆายุ)
ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน


image เอกสารแนบ