สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
image

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
โดยมี คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ คณะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ในภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนัก/สำนักงานในภาค ๗ เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติ
จากนายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ มาปาฐกถาพิเศษให้ข้อสังเกตและมุมมองในการทำงานของศาลสูง
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการของศาลต่าง ๆ ในภาค ๗ ในรอบ ๖ เดือน และ ๑ ปีที่ผ่านมา
ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานตามนโยบายการนำเสนอการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของศาลในภาค ๗
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพิจารณา โดยมีนางสาวธัญญานุช ตันติกุล
ผู้พิพากษา ซึ่งกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา University of Strathclyde
มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวและการคุมประพฤติ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานผู้ต้องหาและจำเลย ตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกา


image เอกสารแนบ