สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

การตรวจราชการและสานฝันสู่ความเป็นหนึ่งของศาลยุติธรรมในภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลจังหวัดนครปฐม
image

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และข้าราชการศาลยุติธรรม
ประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เดินทางไปตรวจราชการ และสานฝันสู่ความเป็นหนึ่งของศาลในภาค ๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศาลจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
คณะผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ได้ติดตามเร่งรัดคดี
ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ให้คำแนะนำการบริหารจัดการคดี ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจร่างคำพิพากษา
หารือเกี่ยวกับข้อขัดข้อง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ติดตามการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงานของศาล
รวมไปถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยบริเวณศาลและห้องควบคุมผู้ต้องขังของศาล

 


image เอกสารแนบ