สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

การตรวจราชการและสานฝันสู่ความเป็นหนึ่งของศาลยุติธรรมในภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
image

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และข้าราชการศาลยุติธรรม
ประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  เดินทางไปตรวจราชการ และสานฝันสู่ความเป็นหนึ่งของศาลในภาค ๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
คณะผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ได้ติดตามเร่งรัดคดี
ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ให้คำแนะนำการบริหารจัดการคดี ข้อสังเกตที่พบจากการ
ตรวจร่างคำพิพากษา หารือเกี่ยวกับข้อขัดข้อง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ติดตามการนำระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในหน่วยงานของศาล รวมไปถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยบริเวณศาลและห้องควบคุมผู้ต้องขังของศาล

 


image เอกสารแนบ